Бандурка О. М., Литвинов О. М. Стратегія і тактика протидії злочинності: монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. − Харків: Вид-во «Золота миля», 2012. – 287 с. 
 
    У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану формування та реалізації стратегії і тактики протидії злочинності в Україні. Із залученням різних методів наукового аналізу визначено соціальний і правовий зміст стратегії і тактики, їх місце в державному механізмі. Розглянуто актуальні проблеми забезпечення кримінальної безпеки країни різними організаційно-управлінськими засобами, а також питання організації та здійснення кримінологічного впливу на злочинність на індивідуальному рівні. 
  Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 
 
 

    Бандурка О. М., Литвинов О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України, Харків. ун-т внутр. справ. − Харків. : ХНУВС, 2011. – 308 с. 
 

      У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії злочинності в Україні. На основі синтезу знань з різних галузей науки визначено соціальний і правовий зміст протидії злочинності, її місце в державній діяльності. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання протидії злочинності, у тому числі в напрямку спеціальної (кримінологічної) та індивідуальної профілактики злочинів. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямків правоохоронної діяльності, а також практики протидії злочинності.
   Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 
    Давыденко Л. М., Давыденко М. Л. и др. Противодействие преступности: Учебное пособие / Литвинов А. Н., − К. : «Хай_Тек Пресс», 2011. − 200 с.
 
   Представленный курс лекций посвящён актуальным вопросам противодействия преступности в условиях построения в Украине правового социального государства. На основе синтеза знаний различных областей юридической науки проанализирована современная система противодействия преступности, предложены пути ее реформирования в современных условиях.
  Настоящий курс ориентирован на сотрудников правоохранительных органов, представителей иных субъектов предупреждения преступлений и правонарушений, научных работников, преподавателей, курсантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также всех тех, кому не безразличны проблемы организации и функционирования системы противодействия преступности, ее современные проблемы.
 

    Литвинов О. М., Назимко Є. С. Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх : науковий нарис / О.М. Литвинов, Є.С. Назимко ; за заг. ред. д.ю.н. проф. О.М. Литвинова : Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. - К. : ВД «Дакор», 2015. - 76 с.

 

    У роботі досліджено змістовні складові міжнародних та європейських стандартів застосування покарання до неповнолітніх, а також проаналізовано зазначені стандарти в якості окремих груп. Проаналізовано такі моделі здійснення правосуддя щодо неповнолітніх: соціально-правову модель, або модель, яка базується на забезпеченні благополуччя неповнолітніх правопорушників, кримінально-судову та змішану.
    Для науковців та викладачів, студентів і аспірантів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, працівників правоохоронних органів та правозахисних організацій.
 

    Литвинов О. М., Назимко Є. С., Пономарьова Т. І. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, Т. І. Пономарьова; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. — К. : ВД «Дакор», 2015. — 128 с.

 

  У монографії досліджено становлення ювенальної пенальної політики Республіки Польща. Надано кримінально-правову характеристику основних положень щодо здійснення ювенальної політики в Республіці Польща. Проаналізовано сучасні проблеми відправлення правосуддя у відношенні неповнолітніх. Проведено компаративістське дослідження окремих напрямів польської та української ювенальної пенальної політики.
   Книга розрахована на вчених, викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, здобувачів наукового ступеня, слухачів магістратури, студентів, курсантів та усіх, хто цікавиться питаннями розвитку ювенальної пенології.
 
    Давиденко В.Л., Титаренко О.О., Давиденко М.Л., Литвинов О.М. Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства : монографія / за заг. ред. проф. Л.М. Давиденка. − Харків: Вид-во Золота миля, 2011. – 
210 с. 
 
    У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану кримінологічної діяльності в Україні. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання протидії злочинності, у тому числі в напрямку спеціальної (кримінологічної) та індивідуальної профілактики злочинів. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів діяльності суб’єктів кримінального судочинства, а також практики протидії злочинності.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 
 

 Бершов Г. Є. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність судових органів : монографія / Г. Є. Бершов ; за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора 0. М. Литвинова / Г. Є. Бершов. Х. : НікаНова, 2014. - 228 с.

   
    У монографії розглядаються теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів. Здійснена розширена кримінально-правова характеристика складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України. Застосування сучасної нормативної бази, а також матеріалів судової практики дозволило більш чітко та вірно зрозуміти зміст названої та суміжних кримінально-правових норм, з метою їх вірного практичного застосування.
    Видання розраховане на студентів та курсантів юридичних вузів та факультетів, аспірантів, викладачів, а також суддів та працівників правоохоронних органів.
 

    Гладкова Є. О. Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : монографія / Є. О. Гладкова / [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова].   Харків : НікаНова, 2014.   208 с. 

 

      У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану запобігання злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання запобігання цим злочинам, у тому числі в напрямку спеціального (кримінологічного), індивідуального запобігання злочинам, а також, віктимологічної профілактики. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів діяльності суб'єктів запобігання злочинам в цілому.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою запобігання злочинності.
 

    Залеська А.С. Кримінально-правова охорона права на отримання освіти монографія / А. С. Залеська / [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова]. − Харків: НікаНова, 2015. – 203 с. 

    У монографії проведене комплексне вивчення проблем кримінально-правової охорони права на отримання освіти. Досліджується історія розвитку національної системи та формування сучасної структури освіти, визначені об’єктивні передумови криміналізації порушення права на отримання освіти, підстави криміналізації даного діяння, а також принципи криміналізації. Проведено аналіз складу злочину, передбаченого ст. 183 КК України («Порушення права на отримання освіти»), надано кримінально-правову характеристику його об’єктивних та суб’єктивних ознак, визначено зміст кваліфікуючих ознак. Розглянуто питання кваліфікації діянь, які мають ознаки порушення права на отримання освіти, та особливості відмежування даного складу злочину від суміжних. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення положень ст. 183 КК.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 
    Карпушева І. Ю. Суспільно небезпечна дія у кримінальному праві України : монографія / І. Ю. Карпушева ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова / І. Ю. Карпушева. – Х. : НікаНова, 2012. – 226 с.
 
     Монографія присвячена комплексному дослідженню суспільно небезпечної дії у кримінальному праві України. Проведено аналіз правової поведінки особи, її ознак та характерних особливостей, з’ясовано поняття, ознаки та форми суспільно небезпечного діяння, здійснено розмежування та виокремлено спільні риси двох форм діяння – дії та бездіяльності. Детально розглянуто поняття дії у кримінальному праві, з’ясовано її ознаки та види, розкрито значення дії для правильної кваліфікації злочинів та відокремлення злочинних дій від обставин, що виключають злочинність діяння. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства України у сфері розуміння та характеристики суспільно небезпечної дії.
     Для науковців, викладачів, аспірантів і ад’юнктів, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів, суддів та працівників правоохоронних органів.
 

    Назаренко Д. О. Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам : монографія / Д. О. Назаренко. − Харків : Золота миля, 2013. – 458 с. 

      У монографії розглядається комплекс теоретичних і практичних питань феномену, детермінації та протидії фоновим для злочинності явищам. Із залученням різних методів наукового аналізу визначено соціальний, правовий і функціональний зміст фонових для злочинності явищ, місце превентивної діяльності у системі та механізмі протидії злочинності в цілому. Розглянуто актуальні проблеми забезпечення кримінологічної безпеки країни кримінально-правовими, кримінологічними та організаційно-управлінськими засобами, а також питання організації та здійснення кримінологічного впливу на фактори і детермінанти фонових для злочинності явищ.
   Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів, студентів і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності та фоновим для неї явищам.
 
    Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх : монографія / Єгор Сергійович Назимко, вступне слово та загальна редакція д.ю.н., проф. О.М. Литвинова; Донецький юридичний інститут МВС України, Кримінологічна асоціація України. – К. : КНТ, 2015. – 308 с.
 
    У монографії розглядаються методологічні засади та значення, застосування компаративістського методу для розвитку кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх. Проаналізовано особливості кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх окремих країн романо-германської (континентальної) правової сім’ї, сім’ї загального права, релігійної правової сім’ї, Далекого Сходу та соціалістичної правової сім’ї.
    Книга розрахована на вчених, викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, здобувачів наукового ступеня, слухачів магістратури, студентів, курсантів та усіх, хто цікавиться питаннями розвитку ювенальної пенології.
 

    Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України : монографія / О. С. Пироженко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Кримінологічна асоціація України. − Х. : Золота миля, 2012. – 294 с.

    Монографія присвячена теоретичним та практичним проблемам кримінальних покарань, що обмежують майнові права засуджених. Визначено поняття й види покарань, що входять у вказану підсистему, їх ознаки й мета. З’ясовано історичні аспекти формування положень про штраф, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців і конфіскацію майна, а також особливості їх правового регулювання в законодавстві зарубіжних країн. Проаналізовано зміст, сутність, ефективність застосування та недоліки нормативного закріплення (встановлення) названих видів покарання. Розглянуто спірні питання, що виникають у судовій практиці при їх призначенні. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування.
   Для науковців, викладачів, суддів, працівників правоохоронних органів, аспірантів і ад’юнктів, студентів, курсантів і слухачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться кримінальним правом.
 

    Пузиревський Є. Б. Запобігання військовим злочинам : монографія / Є. Б. Пузиревський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук О. М. Литвинова. − Харків : Вид-во Золота миля, 2011. – 176 с.  

 
    У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану запобігання військовим злочинам в Україні. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання запобігання  злочинності у Збройних Силах України, у тому числі в напрямку спеціальної (кримінологічної) та індивідуальної профілактики військових злочинів. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів запобіжної діяльності, а також практики протидії злочинності в цілому.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 
 

    Ступник Я. В., Литвинов О. М. Кримінологічний аналіз механізму протидії наркозлочинності : монографія / Я. В. Ступник, О. М. Литвинов. − Харків : НікаНова, 2012. – 194 с. 

 
   У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозлочинності в Україні. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання протидії наркозлочинності, у тому числі в напрямку спеціального (кримінологічного) та індивідуального запобігання злочинам. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів діяльності суб’єктів протидії наркозлочинності, а також практики протидії злочинності в цілому.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 
 

    Усов Д. С. Кримінально-правова характеристика розголошення державної таємниці : монографія / Д. С. Усов / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова − Харків : НікаНова, 2015. – 255 с. 

 

    У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану кримінально-правового забезпечення не розголошення державної таємниці. Розглянуто важливі питання формування кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 328 Кримінального кодексу України. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів діяльності правоохоронних органів, зокрема і щодо запобігання розголошенню державної таємниці.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності. 
 
    Черевко К. 0. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту : монографія / К. О. Черевко ; за заг. ред., д-ра юрид. наук., проф. О. М. Литвинова. - X. : Золота миля. 2012. - 196 с.
 
 
   У монографії розглядається комплекс проблем генези кримінальної відповідальності за незаконне проведення аборту у вітчизняному та закордонному законодавстві. Детально розглянуті об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 134 КК України, кримінально-правова та кримінологічна характеристики потерпілої від, кваліфікуючі ознаки злочину та шляхи удосконалення закону про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту.
  Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинам проти життя, здоров'я особи.
 
 

    Шевченко О. В. Кримінальна відповідальність за вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини : монографія / О. В. Шевченко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 0. М. Литвинова. - X. : НікаНова, 2012. - 215с.

    Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем кримінальної відповідальності за вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Проведено історико-правовий і порівняльний-правовий аналіз кримінальної відповідальності за цей вид вбивства. Досліджено об'єктивні й суб'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 117 КК. Особливу увагу приділено стану матері під час учинення умисного вбивства своєї новонародженої дитини, який зменшує суспільну небезпечність цього злочину. Поглиблено вивчено окремі питання призначення покарання за умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. На підставі отриманих результатів внесено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального законодавства України, яке передбачає відповідальність особи за таке вбивство (зокрема, рекомендується нова редакція ст. 117 КК).
     Для науковців, викладачів, аспірантів і ад'юнктів, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів, суддів та працівників правоохоронних органів.
 

 Щербакова А. К., Литвинов О. М. Механізм індивідуальної злочинної поведінки особи, яка вчиняє бандитизм : характеристика та протидія : монографія / А. К. Щербакова, О. М. Литвинов / [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова]. – Харків : НікаНова, 2015. - 240 с.

    У монографії проведено комплексне вивчення механізму індивідуальної злочинної поведінки особи, яка вчиняє бандитизм. Досліджується історія розвитку наукових поглядів та формування сучасної системи знань про механізм індивідуальної злочинної поведінки, визначені передумови та заходи протидії відтворенню та поширенню кримінальних практик певного типу. Проведено аналіз складу злочину, передбаченого ст. 257 КК України («Бандитизм»), надано кримінологічну характеристику особи злочинця, зовнішніх факторів індивідуальної злочинної поведінки та криміногенних ситуацій бандитизму. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення правоохоронної діяльності у напрямку запобігання, профілактики та припинення бандитизму.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 
 
    Литвинов О. М., Назимко Є. С. Настільна книга ад’юнкта та здобувача наукового ступеня (зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) : науково-практичний посібник / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко ; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. – Донецьк: ВД «Кальміус», 2014. – 260 с.
 
    У науково-практичному посібнику розглянуто питання, пов’язані з організацією науково-дослідної роботи ад’юнкта (здобувача) під час підготовки ним дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Надано методичні поради, які допоможуть відповісти на численні запитання щодо підготовки та захисту дисертаційного дослідження. Викладено методику написання та правила оформлення рукопису дисертації та автореферату. Наведено основні вимоги до наукових публікацій.
    Для ад’юнктів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, студентів, курсантів та науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів МВС України.
 
    Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія : монографія / Є.С. Назимко ; вступ, слово д.ю.н., проф. О.М. Литвинова. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 384 с.
 
    У книзі розглядається історія розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Дається загальна характеристика стану дослідження проблем покарання неповнолітніх у сучасній кримінально-правовій науці. Досліджено змістовні складові міжнародних та європейських стандартів застосування покарання до неповнолітніх, а також проаналізовано зазначені стандарти в якості окремих груп. Розкрито проблему ювенального підходу та його значущості в осягненні проблем покарання неповнолітніх у кримінальному праві України.
    Книга розрахована на працівників правоохоронних органів і суду, адвокатів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінології та кримінального права.
 
    Лагода К. О. Невиконання судового рішення: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / К. О. Лагода, Ю. В. Орлов; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова; Кримінологічна асоціація України. – Харків : ТОВ «В деле», 2016. – 240 с.
 
    Монографія присвячена комплексній кримінологічній характеристиці та заходам запобігання невиконанню судових рішень.
    У роботі визначено стан наукових досліджень кримінологічних засад запобігання невиконанню судових рішень. Надана характеристика кількісних та якісних показників невиконання судових рішень. Здійснено типологію та охарактеризовано осіб, які вчиняють невиконання судового рішення. Визначено роль невиконання судових рішень в механізмі криміногенної детермінації. Встановлено та проаналізовано соціально-економічні, культурно-психологічні, правові та організаційно-управлінські фактори невиконання судових рішень. Охарактеризовано спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень. Досліджено стан та вироблено рекомендації щодо удосконалення індивідуальних заходів запобігання невиконанню судових рішень.
    Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних ВНЗ, працівників правоохоронних органів.
 
    Машлякевич Д. С. Стратегії запобігання і протидії корупції в Україні : монографія / Д. С. Машлякевич, О. М. Литвинов / [За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова]. – Харків : ТОВ «В деле», 2016. – 260 с.
 
    У монографії проведено комплексне вивчення кримінологічних засад формування та реалізації стратегії запобігання і протидії корупції. Досліджується історія розвитку наукових поглядів та формування сучасної системи знань про протидію корупції, визначені передумови та заходи кримінологічного впливу на відтворення та поширення кримінальних практик даного типу. Проведено аналіз комплексу кримінальних правопорушень, які охоплюються поняттям корупції, зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці з її боку, надано кримінологічну характеристику особи злочинця, зовнішніх факторів індивідуальної злочинної поведінки та корупціогенних ситуацій. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення правоохоронної діяльності у напрямку запобігання та протидії корупції.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 
    Науково-практичний коментар Кримінальною кодексу України / За заг. ред. ред. Литвинова О. М. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 536 с.
 
    У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 20 січня 2016 раку.
    В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.
    Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правовою регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.
 
    Левченко А. М. Протидія впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі : монографія / А. М. Левченко, О. М. Литвинов / [За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова. – Харків : ФОП Панов, 2016. – 220 с.
 
    У монографії на підставі з’ясування стану дослідження в науці проблем, пов’язаних з протидією впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі в Україні, визначення історичних передумов (генези) виникнення і розвитку цієї суспільної культури сформульовано її поняття, а також здійснена кримінологічна та кримінально-виконавча характеристика сучасного стану та тенденцій впливу на процес виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі та розроблені науково обґрунтовані заходи щодо удосконалення правового механізму протидії зазначеному суспільно небезпечному явищу з урахуванням позитивного міжнародного досвіду на загальносоціальному та індивідуальному рівнях.
    Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 
    Орлов Ю. В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : монографія / Ю. В. Орлов. – Харків : Діса полюс, 2016. – 656 с.
 
    Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням криміногенності політики та її кримінально-превентивного потенціалу. На підставі оперування комплексним методологічним підходом розроблено політико-кримінологічну теорію протидії злочинності як окрему кримінологічну теорію. В ній на єдиній ліберально-гуманістичній концептуальній основі розкривається сутність та прояви політико-кримінальних феноменів, формується предметне поле дослідження політико-криміногенної детермінації, пропонуються стратегічні засади протидії політичній злочинності та зниження інтенсивності відтворення політичних факторів кримінальної активності, а також розроблено наукові засади інтеграції політичної та кримінологічної практик, визначено фактори її обструкції і шляхи їх подолання. 
    Для науковців, практичних працівників правоохоронних органів, представників громадськості, політиків і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 

    Кравцова М. О. Запобігання кіберзлочинності в Україні : монографія / М. О. Кравцова, О. М. Литвинов / [За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова]. – Харків : Панов, 2016. – 212 с.

          
  У монографії проведено комплексне вивчення кримінологічних засад запобігання кіберзлочинності в Україні. Охарактеризовано сучасний стан кіберзлочинності в Україні: встановлено її рівень, динаміку, величину та актори латентності, структуру, географію. Проаналізовано соціально-демографічні, кримінально-правові та морально-психологічні риси осіб, засуджених за вчинення кіберзлочинів. Встановлено основні політико-правові, соціально-економічні, організаційно-управлінські та культурно-психологічні фактори кіберзлочинності. Досліджено стан та запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ і Національної поліції щодо запобігання кіберзлочинності.
   Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів, широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
    Байлов А. В., Литвинов О. М., Чумак В. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / А. В. Байлов, О. М. Литвинов, В. В. Чумак; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Головка. – Харків : ХНУВС, 2016. – 364 с.
 
 
    У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України, а також Міністерства внутрішніх справ України. 
    Надано методичні поради щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідницьких, дисертаційних та інших робіт, рекомендації до їх написання та захисту, а також наведено вимоги. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання цих видів робіт курсантами, студентами, слухачами, аспірантами, ад’юнктами та докторантами.
    Для курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться основами науково-дослідницької роботи.
 
    Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка ; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. – Київ : Харк. нац. ун-т  внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. – 2017. – 804 с.
 
    Енциклопедія – перший в незалежній Україні галузевий звід наукових знань у сфері теорії і практики протидії злочинності. Читачеві надається можливість ознайомитися з двома умовними блоками довідкової інформації. Перший містить відомості про видатних особистостей, чиї здобутки у вказаній сфері мають визначальний характер для української наукової думки про злочинність. Другий – присвячено огляду, опису, тлумаченню категорій, понять, що сформувалися та використовуються у дослідженнях з проблем кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого, кримінального процесуального та інших галузей права, а також кримінально-превентивній практиці; наводяться стислі наукові коментарі з питань історії становлення та сучасного стану кримінології. 
    Видання стане у нагоді науковцям, правоохоронцям, фахівцям у галузі державного управління, представникам громадськості і широкому колу читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.